LE GUIDE DU CODE HTML


HTML, balise, attribut, code et language, tag, tableau, liste, formulaire, lien,...

image
Source code HTML
imageFotolia


CODE HTML DES CARACTÉRES

SOMMAIRE

 • Caractères alphabétiques
 • Symbols mathématiques
 • Ponctuations et signes
 • Caractères grecs


 • CARACTÈRES ALPHABéTIQUES

  CaractèreCode HTMLCode ISO
  ÀÀÀ
  ÁÁÁ
  ÂÂÂ
  ÃÃÃ
  ÄÄÄ
  ÅÅÅ
  ÆÆÆ
  ÇÇÇ
  ÈÈÈ
  ÉÉÉ
  ÊÊÊ
  ËËË
  ÌÌÌ
  ÍÍÍ
  ÎÎÎ
  ÏÏÏ
  ÐÐÐ
  ÑÑÑ
  ÒÒÒ
  ÓÓÓ
  ÔÔÔ
  ÕÕÕ
  ÖÖÖ
  ØØØ
  ÙÙÙ
  ÚÚÚ
  ÛÛÛ
  ÜÜÜ
  ÝÝÝ
  ÞÞÞ
  ßßß
  ààà
  ááá
  âââ
  ããã
  äää
  ååå
  æææ
  ççç
  èèè
  ééé
  êêê
  ëëë
  ììì
  ííí
  îîî
  ïïï
  ððð
  ñññ
  òòò
  óóó
  ôôô
  õõõ
  ööö
  øøø
  ùùù
  úúú
  ûûû
  üüü
  ýýý
  þþþ
  ÿÿÿ
  ŒŒŒ
  œœœ
  ŠŠŠ
  ššš
  ŸŸŸ
  Top of Page
  SYMBOLS MATHÉMATIQUES

  CaractèreCode HTMLCode ISO
  ªªª
  ¬¬¬
  °°°
  ±±±
  ²²²
  ³³³
  µµµ
  ¹¹¹
  ººº
  ¼¼¼
  ½½½
  ¾¾¾
  ×××
  ÷÷÷
  %%%
  ƒƒƒ
  +++
  <&lt;&#60;
  ==&#61;
  >&gt;&#62;
  &permil;&#8240;
  &pertenk;&#8241;
  &prime;&#8242;
  &Prime;&#8243;
  &frasl;&#8260;
  &image;&#8465;
  &weierp;&#8472;
  &real;&#8476;
  &#8490;
  &#8491;
  &alefsym;&#8501;
  &forall;&#8704;
  &part;&#8706;
  &exist;&#8707;
  &empty;&#8709;
  &nabla;&#8711;
  &isin;&#8712;
  &notin;&#8713;
  &ni;&#8715;
  &prod;&#8719;
  &sum;&#8721;
  &minus;&#8722;
  &lowast;&#8727;
  &radic;&#8730;
  &prop;&#8733;
  &infin;&#8734;
  &#8735;
  &ang;&#8736;
  &#8738;
  &and;&#8743;
  &or;&#8744;
  &cap;&#8745;
  &cup;&#8746;
  &int;&#8747;
  &#8748;
  &#8749;
  &#8750;
  &#8751;
  &#8752;
  &there4;&#8756;
  &sim;&#8764;
  &cong;&#8773;
  &asymp;&#8776;
  &ne;&#8800;
  &equiv;&#8801;
  &le;&#8804;
  &ge;&#8805;
  &sub;&#8834;
  &sup;&#8835;
  &nsub;&#8836;
  &sube;&#8838;
  &supe;&#8839;
  &oplus;&#8853;
  &otimes;&#8855;
  &perp;&#8869;
  &sdot;&#8901;
  Top of Page
  PONCTUATIONS ET SIGNES

  CaractèreCode HTMLCode ISO
  {{&#123;
  ||&#124;
  }}&#125;
  ~~&#126;
  &euro;&#128;
  ¡&iexcl;&#161;
  ¢&cent;&#162;
  £&pound;&#163;
  ¤&curren;&#164;
  ¥&yen;&#165;
  ¦&brvbar;&#166;
  §&sect;&#167;
  ¨&uml;&#168;
  &&amp;&#38;
  ''&#39;
  ((&#40;
  ƒ&fnof;&#402;
  ))&#41;
  **&#42;
  ,,&#44;
  ..&#46;
  //&#47;
  ::&#58;
  ;;&#59;
  ??&#63;
  @@&#64;
  ˆ&circ;&#710;
  ˜&tilde;&#732;
  &lsquo;&#8216;
  &rsquo;&#8217;
  &sbquo;&#8218;
  &ldquo;&#8220;
  &rdquo;&#8221;
  &bdquo;&#8222;
  &dagger;&#8224;
  &Dagger;&#8225;
  &bull;&#8226;
  &hellip;&#8230;
  &lsaquo;&#8249;
  &rsaquo;&#8250;
  &trade;&#8482;
  &larr;&#8592;
  &uarr;&#8593;
  &rarr;&#8594;
  &darr;&#8595;
  &harr;&#8596;
  &crarr;&#8629;
  &lArr;&#8656;
  &uArr;&#8657;
  &rArr;&#8658;
  &dArr;&#8659;
  &hArr;&#8660;
  &lceil;&#8968;
  &rceil;&#8969;
  &lfloor;&#8970;
  &rfloor;&#8971;
  &lang;&#9001;
  &rang;&#9002;
  [[&#91;
  ]]&#93;
  ^^&#94;
  ``&#96;
  &loz;&#9674;
  &spades;&#9824;
  &clubs;&#9827;
  &hearts;&#9829;
  &diams;&#9830;
  Top of Page CARACTÈRES GRECS

  CaractèreCode HTMLCode ISO
  Α&Alpha;&#913;
  Β&Beta;&#914;
  Γ&Gamma;&#915;
  Δ&Delta;&#916;
  Ε&Epsilon;&#917;
  Ζ&Zeta;&#918;
  Η&Eta;&#919;
  Θ&Theta;&#920;
  Ι&Iota;&#921;
  Κ&Kappa;&#922;
  Λ&Lambda;&#923;
  Μ&Mu;&#924;
  Ν&Nu;&#925;
  Ξ&Xi;&#926;
  Ο&Omicron;&#927;
  Π&Pi;&#928;
  Ρ&Rho;&#929;
  Σ&Sigma;&#931;
  Τ&Tau;&#932;
  Υ&Upsilon;&#933;
  Φ&Phi;&#934;
  Χ&Chi;&#935;
  Ψ&Psi;&#936;
  Ω&Omega;&#937;
  α&alpha;&#945;
  β&beta;&#946;
  γ&gamma;&#947;
  δ&delta;&#948;
  ε&epsilon;&#949;
  ζ&zeta;&#950;
  η&eta;&#951;
  θ&theta;&#952;
  ι&iota;&#953;
  κ&kappa;&#954;
  λ&lambda;&#955;
  μ&mu;&#956;
  ν&nu;&#957;
  ξ&xi;&#958;
  ο&omicron;&#959;
  π&pi;&#960;
  ρ&rho;&#961;
  ς&sigmaf;&#962;
  σ&sigma;&#963;
  τ&tau;&#964;
  υ&upsilon;&#965;
  φ&phi;&#966;
  χ&chi;&#967;
  ψ&psi;&#968;
  ω&omega;&#969;
  ϑ&thetasym;&#977;
  ϒ&upsih;&#978;
  ϖ&piv;&#982;
  Top of Page
  image

  image
  Accueil - Code HTML - Littératures - Liens utils - Référencés par... - Contact - Plan du site
  image
    © Copyright 2007 ;© VDC
    Tout droits réservés
    Date de création : 26/12/2007
    Dernière mise à jour : 10/02/2016
       image